Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie problematyki prawa administracyjnego:

 • zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej,
 • reprezentowanie stron we wszystkich etapach postępowania administracyjnego i sądowego ( WSA i NSA),
 • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • przygotowywanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej
  oraz postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • składanie skarg na bezczynność organów administracji publicznej, przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
  od decyzji organu I instancji,
 • doradztwo lub prowadzenie postępowania, w przedmiocie; zaskarżenia decyzji administracyjnej, zaskarżenia uchwał
  organów jednostek samorządu terytorialnego oraz aktów prawa stanowionych przez organy administracji rządowej,
 • składanie zażaleń na postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, wznowienia postępowania administracyjnego,
  stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej.