Prawo administracyjne

O prawie administracyjnym

Prawo administracyjne to dziedzina prawa, która reguluje kwestie związane z funkcjonowaniem organów administracji publicznej oraz relacjami między organami administracyjnymi a obywatelami. W Polsce, dziedzina ta jest przede wszystkim regulowana przez Kodeks postępowania administracyjnego oraz szereg ustaw, regulujących m.in. procedury administracyjne, organizację urzędów, zasady kontroli administracyjnej oraz ochronę praw obywatelskich.

Prawo administracyjne dotyczy m.in. procedur administracyjnych, takich jak wydawanie decyzji administracyjnych, postępowania egzekucyjnego oraz odwoławczego. Obejmuje również zagadnienia związane z organizacją urzędów i instytucji administracyjnych, takie jak administracja rządowa, samorządowa i sądownictwo administracyjne. Ponadto, prawo administracyjne reguluje kwestie związane z ochroną praw obywatelskich, takie jak dostęp do informacji publicznej, prawo do wniesienia skargi i odwołania, a także zasady wykonywania zawodów regulowanych przez administrację.

Warto pamiętać, że przepisy prawa administracyjnego są często bardzo skomplikowane i zmieniają się wraz z rozwojem prawa i sytuacją w kraju. Dlatego też, pomoc doświadczonych prawników w tej dziedzinie jest niezwykle ważna. Kancelaria prawna LexArt w Toruniu oferuje kompleksowe doradztwo w dziedzinie prawa administracyjnego, w tym reprezentację w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych, przygotowanie i opiniowanie pism i wniosków oraz pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. Nasza kancelaria zapewnia profesjonalną obsługę, elastyczność i indywidualne podejście do potrzeb każdego klienta. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy jesteśmy w stanie pomóc w rozwiązaniu każdego problemu związanego z prawem administracyjnym.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie problematyki prawa administracyjnego:

 • zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej,
 • reprezentowanie stron we wszystkich etapach postępowania administracyjnego i sądowego ( WSA i NSA),
 • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • przygotowywanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej
  oraz postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • składanie skarg na bezczynność organów administracji publicznej, przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
  od decyzji organu I instancji,
 • doradztwo lub prowadzenie postępowania, w przedmiocie; zaskarżenia decyzji administracyjnej, zaskarżenia uchwał
  organów jednostek samorządu terytorialnego oraz aktów prawa stanowionych przez organy administracji rządowej,
 • składanie zażaleń na postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, wznowienia postępowania administracyjnego,
  stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej.