Prawo gospodarcze

O prawie gospodarczym

Prawo gospodarcze to dziedzina prawa, która reguluje zasady i normy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz relacji między podmiotami gospodarczymi w Polsce. Prawo gospodarcze reguluje wiele aspektów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, takich jak prawa własności intelektualnej, konkurencja czy ochrona konsumenta.

Prawo gospodarcze w Polsce opiera się na kilku ustawach, w tym na Kodeksie Spółek Handlowych, ustawie o przedsiębiorstwach państwowych, ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów czy ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Istotnym elementem prawa gospodarczego jest też prawo zamówień publicznych, które reguluje zasady udzielania zamówień publicznych przez podmioty publiczne.

Prawo gospodarcze obejmuje również zagadnienia dotyczące prawa pracy, w tym umów o pracę, zatrudnienia i zwolnień. Ważnym elementem prawa gospodarczego jest także prawo podatkowe, które reguluje kwestie związane z opodatkowaniem działalności gospodarczej oraz obowiązkami podatkowymi przedsiębiorców.

Przestrzeganie przepisów prawa gospodarczego jest kluczowe dla prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Naruszenie przepisów prawa gospodarczego może prowadzić do sankcji administracyjnych, finansowych oraz karnych. Dlatego tak ważne jest, aby przedsiębiorcy mieli wiedzę na temat obowiązujących przepisów oraz aby korzystali z usług doświadczonych kancelarii prawnych, które pomogą im w przestrzeganiu przepisów oraz w rozwiązywaniu ewentualnych sporów.

Kancelaria prawna LexArt w Toruniu świadczy usługi z zakresu prawa gospodarczego, w tym doradztwo dla przedsiębiorców, w tym doradztwo podatkowe i w zakresie prawa pracy, reprezentację przed organami administracyjnymi, sądami oraz organami nadzoru i kontrolnymi, a także prowadzenie negocjacji i mediacji w sprawach związanych z działalnością gospodarczą. Jesteśmy w stanie zapewnić wsparcie prawnicze w każdym etapie działalności gospodarczej, dostosowując nasze usługi do indywidualnych potrzeb klienta.

Do obszaru działalności Kancelarii w zakresie prawa gospodarczego należy:

  • prowadzeniem stałej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych,
  • przygotowywanie projektów umów i pośredniczenie w zawieraniu umów,
  • reprezentacja przed wszystkimi sądami i innymi organami procesowymi,
  • przygotowywanie opinii prawnych, uwzględniających doktrynę oraz najnowsze orzecznictwo,
  • rozwiązywanie sporów gospodarczych polubownie i na drodze sądowej.